Wat wij geloven

 

 

 

- Wij geloven dat de Eeuwige de enige God is, in Zijn complexe eenheid. 

Deuteronomium 6:4 

Hoor Israël de Eeuwige onze God is een enig God

 

- Wij geloven dat Yeshua Zijn Zoon de enige weg tot de Vader is. 

Johannes 14:6

Yeshua zeide tot hem: Ik ben de Weg de Waarheid en het leven niemand komt tot de Vader dan door Mij 

 

Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

 

– Wij geloven dat de gehele Bijbel waarheid is en daarom nog steeds een relevante richtlijn voor het dagelijks leven. Wij geloven dat de Heilige Geest ons leidt in overeenkomst met Gods geboden, inzettingen en rechten: De Thora.

 

Ezechiel 36:26-27
En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.
En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.

 

Jeremia 31:33-34
Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de Eeuwige: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den Eeuwige! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Eeuwige; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.

 

– Wij geloven dat ALLE geboden, inzettingen en rechten uit de Thora nog steeds van kracht zijn. 

 

Mattheus 5:17-20,

Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.
Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.

 

Deuteronomium 10:12-13
Nu dan, Israël! wat eist de Eeuwige, uw God van u dan den Eeuwige, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te wandelen, en Hem lief te hebben, en den Eeuwige, uw God, te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel;
Om te houden de geboden van de Eeuwige, en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede, u ten goede.

 


– Als karaïten geloven wij dat iedere gelovige op zijn eigen manier de geboden uit de Thora mag leren toepassen, zolang dit maar in overstemming is met de letterlijke betekenis in de juiste context.

Wij geloven echter dat er één geschreven Thora is, zo is er ook één God, één Messias en één Geest die ons leert de geboden, inzettingen en rechten te bewaren, zodoende zijn menselijke overleveringen van ver ondergeschikt belang.

Daarmee maken wij een groot verschil met de orthodoxe (Messiaanse) Joden, welke van mening zijn dat er ook een "mondelinge Thora " zou bestaan, welke de rabijnen gebruiken om uit te leggen hoe men de geboden uit de Thora moet toe passen. Zodoende spreekt men daar dus over "twee Thora's", als karaiten nemen wij hier ver afstand van:

 

Deuteronomium 4:1-2
Nu dan, Israël! hoor naar de inzettingen en naar de rechten, die ik ulieden lere te doen; opdat gij leeft, en henen inkomt, en erft het land, dat de Eeuwige, uwer vaderen God, u geeft.
Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den Eeuwige, uw God, die ik u gebiede.

 

Markus 7:7-8
Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele.

 

2Timotheus 3:16-17
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing,

die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

 

Ezechiel 36:26-27
En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.
En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.

 

– Wij geloven dat zonde overtreding van de Thora is

1 Johannes 3:4
Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.  

( ongerechtigheid kan ook worden vertaald als wetteloosheid)

 

– Wij geloven dat iedere gelovige in Yeshua (Jezus) de intentie zou moeten hebben om geestelijke groei te verwerven door het bestuderen en naleven van het Woord, de Thora (Wet).

 

Psalm 1:1-3
Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Maar zijn lust is in de Thora van de Eeuwige, en hij overdenkt Zijn Thora dag en nacht.
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.

 

Jozua 1:7-9
Alleenlijk wees sterk en heb zeer goeden moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Moshe, Mijn knecht, u geboden heeft, en wijk daarvan niet, ter rechter hand noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom, waar gij zult gaan;
Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen.
Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de Eeuwige, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.

 

– Wij geloven dat degene die de Eeuwige kennen Zijn geboden bewaren. Deze zullen er dan ook naar streven te wandelen zoals Yeshua gewandeld heeft. 

 

1Johannes 2:3-6
En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;
Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.
Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

 

– Wij geloven dat kennis opdoen van de Schrift de meest belangrijke investering is in de relatie met de Eeuwige.                                         Vanzelfsprekend geloven we dat deze opgedane kennis, in het dagelijks leven dient te worden nageleefd.

 

Deuteronomium 4:39-40
Zo zult gij heden weten, en in uw hart hervatten, dat de Eeuwige die God is, boven in den hemel, en onder op de aarde, niemand meer!
En gij zult houden Zijn inzettingen en Zijn geboden, die ik u heden gebiede, opdat het u en uw kinderen na u welga, en opdat gij de dagen verlengt in het land, dat de Eeuwige, uw God, u geeft, voor altoos.

 

Deuteronomium 13:4
Den Eeuwige, uw God, zult gij navolgen, en Hem vrezen, en Zijn geboden zult gij houden, en Zijn stem gehoorzaam zijn, en Hem dienen, en Hem aanhangen